Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

February 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

ธรรมศึกษา

ข้อสอบPISA


0000

main4

คอร์สเรียน

 

หน่วยงานการศึกษา
bannershortcopy

myoffice

rongrien

dlit

prom

social33

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 16  นายบุญจันทร์  พิมพ์ประเสริฐ
วิmยฐานะ  : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : คบ.ภาษาไทย
มือถือ  :  085-634-3143
งานพิเศษ  : หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 17  นางปัทนา  พรหมพัชรพล
วิทยฐานะ  :  ชำนาญการพิเศษ
วุุฒิการศึกษา  : คบ.ภาษษไทย
มือถือ  :  081-069-7267
งานพิเศษ  :
 18  นางกองแก้ว   แพงสุดโท
วิทยฐานะ  :  ชำนาญการพิเศษ
วุุฒิการศึกษา  : คบ.ภาษษไทย
มือถือ  :  083-125-1309
งานพิเศษ  :
 19

 นางสุวิมล   บุญโต
วิทยฐานะ : ชำนาญพิเศษ
วุฒิการศึกษา  :  คบ.การสอนภาษาไทย
มือถือ  :  087-958-5129
งานพิเศษ   :

 

 20  นางสันทนา  อรรถวรวุฒิ
วิทยฐานะ  : ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา  : คบ. ภาษาไทย
มือถึอ  : 080-739-4080
งานพิเศษ  :
   นางกาญจนา  ยุพการณ์
 22  นายธีรวีร์  พรหมพัชรพล
วิทยฐานะ  :  ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา  :  คบ.การสอนภาษาไทย
มือถือ  : 087-938-8182
งานพิเศษ  :
 112  นางกาญจนา   ยุพการ์