Siamflix

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/ดนตรี - โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
Get Adobe Flash player

ปฏิทิน

August 2022
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ธรรมศึกษา

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
smss

bannershortcopy

myoffice

rongrien

dlit

prom

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ/ดนตรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

2020 163.7.23 ๒๐๐๗๒๙ นายสมเกตุ    ใจเมือง

วิทยฐานะ  :  ครูชำนาญการพิเศษ
วุุฒิการศึกษา  : ค.บ. ศิลปะ
มือถือ  :  089-284-8442
งานพิเศษ  : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

2020 165.7.23 ๒๐๐๗๒๙ นางศิริพร    ใจเมือง

วิทยฐานะ  :  ครูชำนาญการพิเศษ
วุุฒิการศึกษา  : ค.บ. ศิลปะ
มือถือ  :  086-246-5990

74 นางสาวรุจีสวัสดิ์    ส่งเสริม

วิทยฐานะ  :  ครูชำนาญการพิเศษ
วุุฒิการศึกษา  : ค.บ. นาฏศิลป์
มือถือ  :  084-549-5593

 2020 95.7.23 ๒๐๐๗๒๙

นางดวงมณี  นิ่มปรางค์

วิทยฐานะ  :  ครูชำนาญการพิเศษ
วุุฒิการศึกษา  : ค.บ. นาฏศิลป์
มือถือ  :  094-541-2359

 20211102 142837   วิลาวรรณ ตั้งอิทธิพลากร

นางวิลาวรรณ ตั้งอิทธิพลากร

วิทยฐานะ  :  ครูชำนาญการพิเศษ
วุุฒิการศึกษา  : ศศ.ม ศิลปะ
มือถือ  : -

110444

นายประเสริฐ  บุญมาก

วิทยฐานะ  :  - ตำแหน่ง ครู
วุุฒิการศึกษา  : ค.บ. ดนตรี
มือถือ  : 082-1324475

1032650237 20190530 135924

นายศิรวิทย์  อินทร์งาม

วิทยฐานะ  :  - ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุุฒิการศึกษา  : ศ.ป.บ. ดนตรี
มือถือ  : 087-9389356