Siamflix

คณิตศาสตร์ - โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
Get Adobe Flash player

ปฏิทิน

August 2022
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ธรรมศึกษา

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
smss

bannershortcopy

myoffice

rongrien

dlit

prom

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

50386

นางจิราพร  ผดุงศาสตร์

วิทยฐานะ  :  ครูชำนาญการ
วุุฒิการศึกษา  : -
มือถือ  :  -

งานพิเศษ  : หัวหน้ากลุ่มสาระการลเรียนรู้

 

นางนารีรัตน์  อุปการกุล

วิทยฐานะ  :  ครูชำนาญการพิเศษ
วุุฒิการศึกษา  : ค.บ. คณิตศาสตร์
มือถือ  :  081-9551867

2020 191.7.23 ๒๐๐๗๒๙ นายเกษม  โปร่งจิต

วิทยฐานะ  :  ครูชำนาญการพิเศษ
วุุฒิการศึกษา  : กศ.ม. วัดผลการศึกษา
มือถือ  :  087-2390119

 
S 1827076

นางนารีรัตน์  สุระสังข์

วิทยฐานะ  :  ครูชำนาญการพิเศษ
วุุฒิการศึกษา  : ศษ.ม. บริหารการศึกษา
มือถือ  :  093-4987865


2020 77.7.23 ๒๐๐๗๒๙ นางยุวดี  ชมชื่นดี

วิทยฐานะ  :  ครูชำนาญการพิเศษ
วุุฒิการศึกษา  : ค.บ. คณิตศาสตร์
มือถือ  :  098-2914222

2020 75.7.23 ๒๐๐๗๒๙ นางธัญญารัตน์  เจริญศิริ

วิทยฐานะ  :  ครูชำนาญการพิเศษ
วุุฒิการศึกษา  : กศ.ม. หลักสูตรและการสอน
มือถือ  :  084-4713330

2020 73.7.23 ๒๐๐๗๒๙ นางเกศินี  เกลียวทอง

วิทยฐานะ  :  ครูชำนาญการ
วุุฒิการศึกษา  : ค.บ. คณิตศาตร์
มือถือ  :  061-4159541

2020 7.7.23 ๒๐๐๗๒๙

นายนฤดล  คงนุรัตน์

วิทยฐานะ  :  ครูชำนาญการพิเศษ
วุุฒิการศึกษา  : กศ.ม. บริหารการศึกษา
มือถือ  :  085-0241099

20131  นางอุษา  มาลีหวล

วิทยฐานะ  :  ครูชำนาญการพิเศษ
วุุฒิการศึกษา  : ศษ.ม บริหารการศึกษา
มือถือ  : -

2020 15.7.23 ๒๐๐๗๒๙  นายปัญญวัฒน์  สุรินทราบูรณ์

วิทยฐานะ  : ครู  คศ.1
วุุฒิการศึกษา  : ค.บ. คณิตศาตร์
มือถือ  :  099-3951522

2020 159.7.23 ๒๐๐๗๒๙  นายนเรนทร  สุรินทราบูรณ์

วิทยฐานะ  :  ครู คศ.1
วุุฒิการศึกษา  : ค.บ. คณิตศาตร์
มือถือ  :  084-4118866

2020 141.7.23 ๒๐๐๗๒๙  นางสุนิษา  เหลืองจรัสสุริยา

วิทยฐานะ  :  ครู  คศ.1
วุุฒิการศึกษา  : วท.บ. คณิตศาตร์
มือถือ  :  089-4628293

20129  นางสาวอรพิชญ์  ทุมมาลา

วิทยฐานะ  :- ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุุฒิการศึกษา  : ค.บ. คณิตศาตร์
มือถือ  : -