Siamflix

วิสัยทัศน์และพันธกิจ - โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
Get Adobe Flash player

Login

ปฏิทิน

October 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

เช็คผลการเรียน

ธรรมศึกษา

ข้อสอบPISA


0000

main4

คอร์สเรียน

 

หน่วยงานการศึกษา
bannershortcopy

myoffice

rongrien

dlit

prom

social33

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์
        ในปี 2564 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้เรียนและครูมีความรู้ คุ่คุณธรรม สร้างสัมพันธ์กับชุมชน ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เอกลักษณ์

        สรรค์สร้างประชาธิปไตย วีรวัฒน์ร่วมใจพัฒนา

อัตลักษณ์

        เป็นคนดี มีความรู้ อยู่อย่างพอเพียง

พันธกิจ

        1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกาา

        2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

        3. ส่งเสริม สนับสนุน ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ

        4. ส่งเสริม สนับสนุน ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาได้ดำรงตนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

        5. พัฒนาโรงเรียนให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

        6. เพิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโรงเรียน

        7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

เป้าประสงค์

        1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

        2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ศักยภาพ

        3. ครู นักเรียน และบุคลากร ทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ

        4. ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาดำรงตนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

        5. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่ลากหลาย

        6. ระบบการบริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ

        7. โรงเรียนมีความสัมพันธ์กับชุมชน

กุลยุทธ์

        1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

        2. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในความเป็นไทยสู่การเรียนการสอน

        3. ส่งเสริม สนับสนุน ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาตนเองเติ็มศักยภาพด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง

        4. ส่งเสิรม สนับสนุน ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยแทรกกิจกรรมที่เน้นความพอเพียงในการเรียนการสอน

        5. พัฒนาโรงเรียนให้มีบริบทที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ

        6. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโรงเรียนโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล

        7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโดยโรงเรียนเข้าไปมีสวนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชน