Siamflix

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ - โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
Get Adobe Flash player

ปฏิทิน

August 2022
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ธรรมศึกษา

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
smss

bannershortcopy

myoffice

rongrien

dlit

prom

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 2020 107.7.23 ๒๐๐๗๒๙

นายปรีดี  สมอ

วิทยฐานะ  :  ครูชำนาญการ
วุุฒิการศึกษา  : -
มือถือ  :  083-9653329

งานพิเศษ  : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

52306 นางตรีเกศ รุจิยาปนนท์

วิทยฐานะ  :  ครูชำนาญการพิเศษ
วุุฒิการศึกษา  : ค.ม.(บริหารการศึกษา)
มือถือ  :  061-5959855

1 นางสาวชมพูนุช  สุจินพรัหม

วิทยฐานะ  :  ครูชำนาญการพิเศษ
วุุฒิการศึกษา  : ค.ม.(บริหารการศึกษา)
มือถือ  :  085-6822488

2020 35.7.23 ๒๐๐๗๒๙ นางสุภัทรกุล มั่นหมาย

วิทยฐานะ  :  ครูชำนาญการพิเศษ
วุุฒิการศึกษา  : คบ.ธุรกิจ
มือถือ  :  098-102-3199

 110437 นายทองเด่น จันทร์เสน

วิทยฐานะ  :  ครูชำนาญการพิเศษ
วุุฒิการศึกษา  : ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
มือถือ  :  093-4588625

 2020 139.7.23 ๒๐๐๗๒๙ นายชูชัย  มูลดับ

วิทยฐานะ  :  ครูชำนาญการ
วุุฒิการศึกษา  : ค.บ.(เกษตร)
มือถือ  :  086-8783783

2020 51.7.23 ๒๐๐๗๒๙ นางสาวสรรนิภา  สีทา

วิทยฐานะ  : ตำแหน่ง ครู
วุุฒิการศึกษา  : บธ.บ.
มือถือ  :  080-7290418