Siamflix

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม - โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
Get Adobe Flash player

ปฏิทิน

October 2021
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

ธรรมศึกษา

ข้อสอบPISA


หน่วยงานการศึกษา
smss

bannershortcopy

myoffice

rongrien

dlit

prom

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2020 155.7.23 ๒๐๐๗๒๙ นางสารภี  ทองเลิศ

วิทยฐานะ  :  ครูชำนาญการพิเศษ
วุุฒิการศึกษา  : ค.บ. สังคมศึกษา
มือถือ  :  097-3358494
งานพิเศษ  : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

2020 27.7.23 ๒๐๐๗๒๙ นางบัวหลวง บุญภมร

วิทยฐานะ  :  ครูชำนาญการพิเศษ
วุุฒิการศึกษา  : ค.บ. สังคมศึกษา
มือถือ  :  087-8709095

ศศลักษณ์ นางศศลักษณ์ สมชื่อ

วิทยฐานะ  :  ครูชำนาญการพิเศษ
วุุฒิการศึกษา  : ค.ม. หลักสูตรและการสอน
มือถือ  :  081-9555216

2020 53.7.23 ๒๐๐๗๒๙ นางจันจิรา  ผจญกล้า

วิทยฐานะ  :  ครูชำนาญการพิเศษ
วุุฒิการศึกษา  : ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
มือถือ  :  094-6519492

2020 187.7.23 ๒๐๐๗๒๙ นายไพบูลย์  หัดรัดชัย

วิทยฐานะ  :  ครูชำนาญการพิเศษ
วุุฒิการศึกษา  : พธ.บ. การสอนสังคมศึกษา
มือถือ  :  092-8852456

2020 63.7.23 ๒๐๐๗๒๙ นางปวีรา  สวัสดิสิงห์

วิทยฐานะ  :  - ตำแหน่ง ครู คศ.1
วุุฒิการศึกษา  : ศษ.บ. สังคมศึกษา
มือถือ  :  091-8346839

2020 85.7.23 ๒๐๐๗๒๙  นางสาวสิร์ภารัสม์  สืบสังข์

วิทยฐานะ  :- ตำแหน่ง ครู คศ.1
วุุฒิการศึกษา  : ค.บ. สังคมศึกษา
มือถือ  :  088-3527680

52281 นายวีระ  สระศิริ

วิทยฐานะ  :  - ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุุฒิการศึกษา  : ร.บ. รัฐศาสตร์
มือถือ  :  087-8778722

52282 นางสาวบุษดี   ภูมิสุข

วิทยฐานะ  :  - ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุุฒิการศึกษา  : ค.บ. สังคมศึกษา
มือถือ  :  098-0352878

วารุณี นางสาวนางสาววารุณี กว้างขวาง 

วิทยฐานะ  :  - ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุุฒิการศึกษา  : ศษ.บ.สังคมศึกษา 
มือถือ  : -

2020 45.7.23 ๒๐๐๗๒๙

นางสาวสุพรรณี  มะลิเลิศ

วิทยฐานะ  :  - ตำแหน่ง พนักงานราชการ

วุุฒิการศึกษา  : ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์
มือถือ  :  093-9753485

2020 55.7.23 ๒๐๐๗๒๙ นางสาวกัณฐภรณ์  ศรีตัมภวา

วิทยฐานะ  :  - ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุุฒิการศึกษา  : -
มือถือ  :  097-4462329