สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

นายสุขเนตร ศูนย์กลาง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต
งานพิเศษ : หัวหน้างานชุมชนและภาคีเครือข่าย

นางสาวภาณินี ศรีไสว
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

นางบัวหลวง บุญภมร
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี

นางปวีณรัตน์ มีงาม
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
งานพิเศษ : งานเลขานุการ,งานอาคารสถานที่

นางศิริเนตร สุนทรพจน์
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
งานพิเศษ : กองทุนสวัสดิการ ,งานบุคลากร

นางสินีรัตน์ ชัยมาโย
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต
งานพิเศษ : งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

นางจันจิรา ผจญกล้า
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต
งานพิเศษ : งานบุคลากร

นายไพบูลย์ หัดรัดชัย
วิทยาฐานะ : ครูชำนาญการ

นางสารภี ทองเลิศ
วิทยาฐานะ : ครูชำนาญการ