ศิลปะ

นายสมเกตุ ใจเมือง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วูฒิการศึกษา : ค.บ.(ศิลปศึกษา)
งานพิเศษ : หัวหน้างานอาคารสถานที่
มือถือ : 08-9284-8442

นางศิริพร ใจเมือง
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.(ศิลปศึกษา)
งานพิเศษ :งานทะเบียน
มือถือ : 08-6246-5990

นางสาวรุจีสวัสดิ์ ส่งเสริม
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศษ.บ.(นาฎศิลป์)
งานพิเศษ : งานชุมชน
มือถือ : 08-1817-7499

นางอรไท เขียวลือ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.(ดนตรี)
งานพิเศษ : -
มือถือ : 08-1966-4126