การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางพิมพ์พจี คีตภิรมย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : วท.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์)
มือถือ : 08-7242-3513

นางอัญชลี สุทธิธรรม
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.(คหกรรมศาสตร์)
มือถือ : 08-6648-3534
งานพิเศษ : หัวหน้าระดับชั้น ม.3 , งานโภชนาการ , งานตกแต่งสถานที่

นางนรินทร โพธิ์สิงห์
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
มือถือ : 08-5415-4489
งานพิเศษ : งาน ก.ย.ศ.

นางพรรณี จันทรดี
วิทยฐานะ : ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : วท.บ.(คหกรรมศาสตร์
มือถือ : 08-1760-4839
งานพิเศษ : -

นางตรีเกศ รุจิยาปนนท์
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.(บริหารการศึกษา)
มือถือ : 08-9844-7030
งานพิเศษ : ผู้ช่วยฯ ฝ่ายงบประมาณ

นางสาวชมพูนุช สุจินพรัหม
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
มือถือ : 08-1669-1925
งานพิเศษ : งานเงินเดือน, งานควบคุมภายใน

นายศุภชาติ ม่วงอร่าม
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.(เกษตร)
มือถือ : 08-2367-4012
งานพิเศษ :

นายธีระวัฒน์ สุระศร
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มือถือ : 08-6582-9946
งานพิเศษ : เว็บไซต์โรงเรียน