กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางกองแก้ว แพงสุดโท
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : วท.บ.(เกษตรศึกษาพืชไร่)
มือถือ : 08-3125-1309

นางสิริกร อุดมเดช
หัวหน้างานแนะแนว
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : วท.บ.(จิตวิทยาแนะแนว)
มือถือ : 08-1876-2610

นางจงรักษ์ ผ่องโชติ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว)
มือถือ : 08-9845-6815
งานพิเศษ : ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น