กรรมการสถานศึกษา

นายประเทียบ จันทร์หอม
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

พระครู ดร. วิมลขันติธรรม
กรรมการ : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

พระครูปทุมสังฆการ
กรรมการ : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

พ.ท. ทองสุข เมืองสุข
กรรมการ : ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายพิชิต สายแสงจันทร์
กรรมการ : ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางลักขณา บุญศิริ
กรรมการ : ผู้ทรงคุณวุฒิ

จ.ส.อ.บัญญัติ สุขใส
กรรมการ : ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร
กรรมการ : ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสงวน มุกดาอนันต์
กรรมการ : ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางลำพันธ์ พิมพ์ทอง
กรรมการ : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายรอบ มูลศาสตร์
กรรมการ : ผู้แทนองค์กรชุมชน

นางณัฏฐ์วริน มะลิหอม
กรรมการ : ผู้แทนผู้ปกครอง

นางสาวอนงค์นาฎ สร้อยจิตร
กรรมการ : ผู้แทนศิษย์เก่า

นายสุขเนตร ศูนย์กลาง
กรรมการ : ผู้แทนครู

นายณรงค์ พรหมพัชรพล
กรรมการและเลขานุการ