บทคัดย่อครูพจนีย์

ชื่อเรื่อง         รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีบูรณาการ

                   เทคนิคโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภาษาเพื่อการสื่อสาร

                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้รายงาน       นางพจนีย์  มีมาก

หน่วยงาน      โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

ปีที่ศึกษา       ปีการศึกษา 2554

บทคัดย่อ

          การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีบูรณาการเทคนิค โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภาษาเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 (2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีบูรณาการเทคนิค โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภาษาเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ (3) เพื่อประเมินความพึงพอใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีบูรณาการเทคนิค โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภาษาเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำนวน 238 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 22 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้หน่วยห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ซึ่งในแต่ละห้องเรียนได้คละนักเรียนตามความสามารถอย่างละเท่ากัน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย(1) เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภาษาเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ ด้วยวิธีบูรณาการเทคนิค จำนวน 12 เรื่อง (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.22 0.78 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.24 ขึ้นไป ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.82 และ (3) แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีบูรณาการเทคนิค โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภาษาเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 20 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) กำหนดไว้ 5 ระดับ

ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert Type) จำนวน 20 ข้อ ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจทั้งฉบับเท่ากับ 0.84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

          ผลการศึกษาพบว่า

          1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีบูรณาการเทคนิค โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภาษาเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.59/83.64  

          2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีบูรณาการเทคนิคโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภาษาเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.7540 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.7540 หรือคิดเป็นร้อยละ 75.40

          3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยวิธีบูรณาการเทคนิค โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด ภาษาเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก