บทคัดย่อครูจันจิรา

ชื่อเรื่อง         รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์
                   ชุด ความเป็นมาและพัฒนาการกรุงรัตนโกสินทร์ กลุ่มสาระการ
                   เรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้วิจัย           จันจิรา  ผจญกล้า

หน่วยงาน     โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

ปีที่ศึกษา      ปีการศึกษา 2555

บทคัดย่อ

          การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบ การเรียน วิชาประวัติศาสตร์ ชุดความเป็นมาและพัฒนาการกรุงรัตนโกสินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ ชุดความเป็นมาและพัฒนาการกรุงรัตนโกสินทร์ (3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลเอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ ชุดความเป็นมาและพัฒนาการกรุงรัตนโกสินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ (4) เพื่อประเมินเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ ชุดความเป็นมาและพัฒนาการกรุงรัตนโกสินทร์ ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 271 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 42 คน ซึ่งผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้เป็นครูประจำชั้น ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย (1) เอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ ชุดความเป็นมาและพัฒนาการกรุงรัตนโกสินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 เล่ม (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องความเป็นมาและพัฒนาการกรุงรัตนโกสินทร์ จำนวน 40 ข้อเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก มีค่าอำนาจ จำแนกตั้งแต่ .21 ถึง .80  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 (3) แบบประเมินเจตคติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ ชุดความเป็นมาและพัฒนาการกรุงรัตนโกสินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 15 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) กำหนดไว้ 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert Type) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

          ผลการศึกษาพบว่า

          1. เอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ ชุดความเป็นมาและพัฒนาการกรุงรัตนโกสินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.35/83.63 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้

          2. ค่าเฉลี่ยร้อยละคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจากเอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ ชุดความเป็นมาและพัฒนาการกรุงรัตนโกสินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

          3. ดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ ชุดความเป็นมาและพัฒนาการกรุงรัตนโกสินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.7786 แสดงว่าโดยภาพรวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความรู้เพิ่มขึ้น 0.7786 หรือคิดเป็นร้อยละ 77.86

          4. ผลการประเมินเจตคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ ชุดความเป็นมาและพัฒนาการกรุงรัตนโกสินทร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก