ผู้บริหารสถานศึกษา

นายไพชยนต์ จันทเขต
วิทยฐานะ : ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษา : กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
มือถือ :

นางกิมาภรณ์ เติมสุข
วิทยฐานะ : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
มือถือ : 08-

นางณัฐชานันท์ พระทองสุขสกุล
วิทยฐานะ : รองผู้อำนวยการชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
มือถือ : 08-1321-1728

นายชัยณรงค์ ลอยประโคน
วิทยฐานะ : รองผู้อำนวยการชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)
มือถือ : 08-4416-2525