ข้อมูลนักเรียน


จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา 2555

 

ระดับชั้น

ปีการศึกษา 2555

ห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

8

176

127

303

มัธยมศึกษาปีที่ 2

8

139

139

278

มัธยมศึกษาปีที่ 3

9

164

191

355

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น

25

479

457

936

มัธยมศึกษาปีที่ 4

7

94

181

275

มัธยมศึกษาปีที่ 5

6

84

166

250

มัธยมศึกษาปีที่ 6

6

77

152

229

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

19

255

499

754

รวมทั้งสิ้น

44

734

956

1,690

 หมายเหตุ  ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2555   ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2555