ข้อมูลบุคลากร


ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2555

ตำแหน่ง

วิทยฐานะ

รับเงินเดือนในอันดับ

จำนวน (คน)

ร้อยละ

ชาย

หญิง

รวม

ผู้อำนวยการ

ชำนาญการพิเศษ

คศ.3

1

-

1

1.66

รองผู้อำนวยการ

ชำนาญการพิเศษ

คศ.3

3

-

3

3.00

ครู

ชำนาญการพิเศษ

คศ.3

6

17

23

 

ครู

ชำนาญการ

คศ.2

8

27

35

 

ครู

-

คศ.1

4

3

7

 

รวม

22

47

69

100

ครูอัตราจ้าง

 

 

4

7

11

 

นักการภารโรง

 

 

2

-

2

 

ลูกจ้างชั่วคราว

 

 

4

2

6

 

ลูกจ้างสำนักงาน

 

 

2

6

8

 

รวม

 

12

15

27

100

รวมทั้งสิ้น

 

33

62

96

100

หมายเหตุ   ข้อมูลครู  ปีการศึกษา 2555    วันที่  10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555