บทคัดย่อ ง32242

ชื่องานวิจัย  การพัฒนาบทเรียนe-Learning  เรื่อง  การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้วิจัย     นายธีระวัฒน์  สุระศร  โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน  อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ปีที่ศึกษา     ปีการศึกษา 2555

 

 บทคัดย่อ

  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   1)  เพื่อพัฒนาบทเรียนe-Learning  เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80           2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนe-Learning เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่มีต่อคุณภาพบทเรียน e-Learning  เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML

    ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 36 คน  ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)ใช้แบบแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นบทเรียน e-Learning แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจ  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยหาประสิทธิภาพของบทเรียน  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนe-Learning  เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

    ผลการวิจัยพบว่า

    1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนe-Learning เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 86.74/81.94 แสดงว่า บทเรียนมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้
    2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนe-Learning เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
    3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนe-Learning เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา  HTML สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก