บทคัดย่อ ง32242

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง:การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML รายวิชา การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTMLชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  

ผู้วิจัย: ธีระวัฒน์   สุระศร

ปีการศึกษา: 2560

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อพัฒนาการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTMLรายวิชา การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTMLรายวิชา การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5 และ 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTMLรายวิชา การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  ซึ่งดำเนินการทดลองแบบ One–GroupPretest –Posttest  ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 178 คน กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5 จำนวน 35 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML จำนวน 7 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTMLจำนวน 40 ข้อ แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML จำนวน 12 ข้อ สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานใช้  t-test  (Dependent Samples)  หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ

 ผลการวิจัยพบว่า 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML รายวิชา การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 83.43/81.71 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเรียนโดยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 และ 3. นักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTMLในระดับ มาก ( = 4.25, SD = 0.67)