หน้าแรก

พิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระครูวิมลขันติธรรม

วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวีรวัฒน์โยธินร่วมแสดงมุทิตาจิตในพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระครูวิมลขันติธรรม เจ้าอาวาสวัดจุมพลสุทธาวาส