นักการภารโรง

นายวัชรินทร์ จินดาศรี
ลูกจ้างประจำ

นายพิสิทธิ์ ผะงาตุนัด
ลูกจ้างประจำ

นางจิต เลิศถมสุวรรณ
แม่บ้าน

นายประยงค์ เบญจมาศ
ยาม

นายประโยชน์ นาคเขียว
นักการภารโรง

นายสุทิน สุขแสวง
นักการภารโรง

นายฉัตรชัย สีดา
พนักงานบริการ