ฝ่ายบริหาร

นางวิมลวรรณ งามสะอาด
ผู้ช่วยฯ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.(ภาษาไทย)
มือถือ : 08-1264-5809

นางนันทนา วัฒนะรัตน์
ผู้ช่วยฯฝ่ายบริหารงานธุรการ
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
มือถือ : 08-1669-0503

นายสมโภชน์ คงกล้า
ผู้ช่วยฯฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
วุฒิการศึกษา : ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
มือถือ : 08-9864-4423

นายสุขเนตร ศูนย์กลาง
ผู้ช่วยฯฝ่ายบริหารงานชุมชนและภาคีเครือข่าย
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.(ภูมิศาสตร์)
มือถือ : 08-6876-5723

นางพิกุล เซียนโห
ผู้ช่วยฯฝ่ายบริหารงานบุคคล
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.(ชีววิทยา)
มือถือ : 08-9624-1476

นายสมเกตุ ใจเมือง
ผู้ช่วยฯฝ่ายบริหารงานอาคารสถานที่
วุฒิการศึกษา : ค.บ.(ศิลปศึกษา)
มือถือ : 08-9284-8442

นายไพบูลย์ หัดรัดชัย
ผู้ช่วยฯฝ่ายบริหารงานกิจการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.(สังคมศึกษา)
มือถือ : 08-4961-3913

นางนารีรัตน์ อุปการกุล
ผู้ช่วยฯฝ่ายบริหารงานแผนงาน
วุฒิการศึกษา : ค.บ.(คณิตศาสตร์)
มือถือ : 08-1955-1867

นางตรีเกศ รุจิยาปนนท์
ผู้ช่วยฯฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.(บริหารการศึกษา)
มือถือ : 08-9844-7030