ทำเนียบผู้บริหาร

นายกิตติ สืบนุการณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ.2535-2543
นายวรเชษฐ์ สุขแสวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ.2543-2551
นายปริญญา พุ่มไหม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ.2551-2554
นายณรงค์ พรหมพัชรพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ.2554-2559
นายไพชยนต์ จันทเขต
ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ.2559-ปัจจุบัน