สัญลักษณ์ของโรงเรียน

สัญลักษณ์โรงเรียน

ปรัชญาโรงเรียน
สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ

สีประจำโรงเรียน
เหลือง แดง

คติพจน์
เลิศวิชา พัฒนาวีรวัฒน์ฯ ปฏิบัติดี ทวีเกียรติคุณ

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
สัตบรรณ (ต้นตีนเป็ด)