วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
คุณภาพคู่คุณธรรม นำสู่มาตรฐานสากล ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
1. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา
3. พัฒนาคุณภาพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ
4. พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
5. พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ
6. พัฒนาด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา
7. ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
3. ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
5. นักเรียนได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ
6. โรงเรียนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา
7. นักเรียนสามารถดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์
1. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
3. พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
4. พัฒนาโรงเรียนให้มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
5. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ
6. ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา
7. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสถานศึกษา