ภาษาไทย

นายบุญจันทร์ พิมพ์ประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.(ภาษาไทย)
งานพิเศษ : -
มือถือ : 08-5634-3143

 

นางนันทนา วัฒนะรัตน์
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วูฒิการศึกษา : ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
งานพิเศษ : ผู้ช่วยฯ ฝ่ายธุรการ
มือถือ : 08-1669-0503

นางสันทนา อรรถรวุฒิ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.(ภาษาไทย)
งานพิเศษ : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
มือถือ : 08-5769-3697

นางสุวิมล บุญโต
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.(ภาษาไทย)
งานพิเศษ : นายทะเบียนโรงเรียน
มือถือ : 08-7958-5129

นางปัทมา พรหมพัชรพล
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.(ภาษาไทย)
มือถือ : 08-1069-7267

นางชณิตา ฉัตรทอง
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.
งานพิเศษ : 
มือถือ : 08-6720-4819

นางวิมลวรรณ งามสะอาด
วิทยาฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.(ภาษาไทย)
งานพิเศษ : ผู้ช่วยฯ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
มือถือ : 08-1264-5809

 

นางกองแก้ว แพงสุดโท
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : วท.บ.(เกษตรศึกษาพืชไร่)
งานพิเศษ : หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
มือถือ : 08-3125-1309