คณิตศาสตร์

นายนฤดล คงนุรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.(คณิตศาสตร์)
งานพิเศษ : ชมรม to be No.1
มือถือ : 08-5024-1099

 

นายศักดิ์ พวงศิริ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.(คณิตศาสตร์)
งานพิเศษ : พรบ.การศึกษา , งานหลักสูตร
มือถือ : 08-7648-6607

นายสมบัติ พวงศิริ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
มือถือ : 08-5656-6804

นางนารีรัตน์ อุปการกุล
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.(คณิตศาสตร์)
งานพิเศษ : ผู้ช่วยฯ งานแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
มือถือ : 08-1955-1867

นางสาวยุวดี ดวงเวา
วิทยฐานะ : ครู
วุฒิการศีึกษา : ค.บ.(คณิตศาสตร์)
งานพิเศษ : -
มือถือ : 08-5023-8984

นายฐปนพงศ์ สุรินทราบูรณ์
วิทยฐานะ : ครู
วุฒิการศึกษา : ค.บ.(คณิตศาสตร์)
งานพิเศษ : งานพัสดุ
มือถือ : 08-1060-4920

นายนเรนทร สุรินทราบูรณ์
วิทยฐานะ : ครู
วุฒิการศึกษา : ค.บ.(คณิตศาสตร์)
งานพิเศษ : หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
มือถือ : 08-4411-8866

นางเกศินี เกลียวทอง
วิทยฐานะ : ครู
วุฒิการศึกษา : ค.บ.(คณิตศาสตร์)
งานพิเศษ : -
มือถือ : 08-0720-9319

นางธัญญารัตน์ เจริญศิริ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.(คณิตศาสตร์)
งานพิเศษ : -
มือถือ : 08-4471-3330