วิทยาศาสตร์

นางจันทา สังโสมา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วุฒิการศึกษา : วท.บ.
งานพิเศษ : -

นายเจรจา ออกแดง
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : การศึกษาศาสตรบัณฑิต

นางพิกุล เซียนโห
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : การศึกษาศาสตรบัณฑิต
งานพิเศษ : ผู้ช่วยฯ งานบุคคล

นายสุรพงษ์ อินทยุง
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต
งานพิเศษ : หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

นางศิราภรณ์ พิมพ์ศิริ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต และการศึกษาศาสตรบัณฑิต
งานพิเศษ : -

นางนิภาวรรณ ลัดดาหอม
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ครุศาสตรบัณฑิต
งานพิเศษ : งานกิจการนักเรียน

นางดวงดาว คงนุรัตน์
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
งานพิเศษ : งานแผนงาน

นางสมใจ บุญโต
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : การศึกษาศาสตรบัณฑิต
งานพิเศษ : หัวหน้างานวัดผล

นายวรเชษฐ์ บุญยง
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การศึกษา)
งานพิเศษ : -

นางสุภาภรณ์ สุขจิต
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
งานพิเศษ : -

นางปภังกร นาเมืองรักษ์
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
งานพิเศษ : -

นางสาวจิตติพร สุวรรณาลัย
วิทยฐานะ : ครู
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
งานพิเศษ : -