ภาษาต่างประเทศ

นายวีรศักดิ์ สมัครสมาน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : กรรมการงาน SMEนางฉันทะนิษฐ์ พฤษภา
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต(ภาษาอังกฤษ)
งานพิเศษ : รับผิดชอบห้อง Access Learning

นางศิริวรรณ จงภักดี
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : การศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
งานพิเศษ : งานพัฒนาบุคลากร

นางสมถวิล พวงศิริ
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : -
งานพิเศษ : -

นางเบญจพร ด้วงมั่ง
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : -
งานพิเศษ : -

นางพจนีย์ มีมาก
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต
งานพิเศษ : คณะกรรมการฝ่ายแผนและประกันคุณพภาพการศึกษา

นางสาวกรรณิการ์  บุญทัพไทย
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต
งานพิเศษ : งานวัดผล

นางวรรณี สมสุข
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรบัณฑิต
งานพิเศษ : -

นางสาวกฤติกา สุทธิธรรม
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต
งานพิเศษ : -