สุขศึกษาและพลศึกษา

นางชนัดดา อัมพะวะสิริ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.(พลศึกษา)
งานพิเศษ : งานอนามัยโรงเรียน
มือถือ : 08-1967-5814

นางเตือนใจ พวงเพ็ชร
วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ค.บ.(สุขศึกษา)
งานพิเศษ : งานอนามัยโรงเรียน
มือถือ : 08-1185-3368